Για την καλύτερη προετοιμασία του συνέδρων η ομάδα της Get Involved ξεκινά παρέχοντας λεπτομερές υλικό μελέτης στους συνέδρους. Το υλικό αυτό αποτελείται από τον Οδηγό Μελέτης, καθώς και ευρύτερα υποστηρικτικά υλικά. Συνηθίζεται η διοργάνωση κλήσεων προετοιμασίας ανά θεματική, ενώ οι σύνεδροι έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν με την επιστημονική ομάδα της Get Involved στο σύνολο της προσυνεδριακής και συνεδριακής διαδικασίας. Τα κύρια υλικά προετοιμασίας που παραδίδονται:

 

Οδηγός Μελέτης: Το κύριο έγγραφο προετοιμασίας του Συνεδρίου είναι ο Οδηγός Μελέτης, όπου το σύνολο των εξεταζόμενων θεματικών αναπτύσσονται και επεξηγούνται. Στόχος του είναι να αναδείξει με διεπιστημονική προσέγγιση τα εξεταζόμενα θέματα που θα συζητήσουν οι σύνεδροι. Η σύνταξή του εποπτεύεται από την επιστημονική ομάδα της Get Involved.

Ημερήσια Διάταξη: Αποτελεί τη βάση των συζητήσεων που πραγματοποιούνται στις επιτροπές του Συνεδρίου. Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Άρθρα προτάσεων πάνω στα οποία δομείται η συζήτηση του Συνεδρίου. Οι σύνεδροι καλούνται να τα τροποποιήσουν, να τα αναπτύξουν και να τα υπερψηφίσουν ή καταψηφίσουν. Τα Άρθρα αυτά περιλαμβάνουν τις προτάσεις της εκτελεστικής επιτροπής του Συνεδρίου  πάνω στα ζητήματα της Ζώνης του Ευρώ, που όμως έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χρήζουν βελτίωσης από το σώμα των συνέδρων. Για την καλύτερη επεξήγηση της Ημερήσιας Διάταξης, την καθοδήγηση και για την επίλυση αποριών διεξάγεται μια κλήση στα πλαίσια της προσυνεδριακής διαδικασίας.

Κανόνες Διαδικασίας: Περιλαμβάνουν τους κανόνες και την διαδικασία συνεδριάσεων των επιτροπών. Στους κανόνες αναλύονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συνέδρων, αλλά και της οργανωτικής επιτροπής. Αρμόδιο για την ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεων και την τήρηση των κανόνων είναι το Προεδρείο της κάθε επιτροπής.

Ευρετήριο Οικονομικών Όρων: Συμπληρωματική πηγή βασικής μελέτης που έχει αναπτυχθεί από την επιστημονική ομάδα της Get Involved με στόχο την ενημέρωση και ανάλυση ενός μεγάλου όγκου θεμελιωδών οικονομικών όρων και πληροφοριών.