Για την καλύτερη προετοιμασία του σύνεδρων η ομάδα της Get Involved προετοιμάζει και βελτιώνει συνεχώς το σύνολο του υλικού προετοιμασίας για το Συνέδριο. Το υλικό αυτό αποτελείται από διάφορα έγγραφα, με στόχο την εκπαίδευση κάθε συνέδρου ανεξαρτήτως του επιστημονικού του υποβάθρου. Θυμίζουμε πως εκτός του υλικού αυτού, οι σύνεδροι έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν με την επιστημονική ομάδα της Get Involved στο σύνολο της προσυνεδριακής και συνεδριακής διαδικασίας. Τα κύριο υλικό προετοιμασίας που παραδίδεται:

 

Οδηγός Μελέτης: Το κύριο έγγραφο προετοιμασίας του Συνεδρίου είναι ο Οδηγός Μελέτης, ο οποίος συνίσταται στην ανάπτυξη και επεξήγηση του συνόλου των εξεταζόμενων θεματικών. Αποτελεί κοινό έγγραφο και για τις δύο επιτροπές, με στόχο την ανάδειξη (πάντα μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης) των εξεταζόμενων θεμάτων που θα κληθούν να συζητήσουν οι σύνεδροι στο σύνολο του Συνεδρίου. Η συγγραφή του Οδηγού Μελέτης εποπτεύεται από τους Scientific Associates της Get Involved και αποσκοπεί στην θεωρητική, νομοθετική και πρακτική ανάλυση των θεματικών του Συνεδρίου. Για την καλύτερη επεξήγηση του εν λόγω υλικού, αλλά και για την επίλυση αποριών διεξάγονται κλήσεις στο πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδικασίας.

Ημερήσια Διάταξη: Αποτελεί το πιο σημαντικό έγγραφο για τις διαδικασίες του Συνεδρίου, καθώς πάνω σε αυτό βασίζονται οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται και οι προτάσεις που κατατίθενται στις επιτροπές του Συνεδρίου. Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει τα προτεινόμενα Άρθρα πάνω στα οποία δομείται η συζήτηση του εκάστοτε Συνεδρίου, και τα οποία οι σύνεδροι καλούνται να τα τροποποιήσουν, να τα αναπτύξουν και τέλος, να τα υπερψηφίσουν ή καταψηφίσουν. Τα Άρθρα αυτά περιλαμβάνουν τις προτάσεις της οργανωτικής ομάδας πάνω στα ζητήματα της Ζώνης του Ευρώ, τα οποία όμως έχουν αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χρήζουν βελτίωσης από το σώμα των Συνέδρων.
Για την καλύτερη κατανόηση της Ημερήσιας Διάταξης, την καθοδήγηση και για την επίλυση αποριών διεξάγεται μια κλήση στα πλαίσια της προσυνεδριακής διαδικασίας.

Κανόνες Διαδικασίας: Αποτελεί το έγγραφο που περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν την διαδικασία συνεδρίασης των επιτροπών. Αναφέρει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Συνέδρων, αλλά και της οργανωτικής επιτροπής. Υπεύθυνα για την τήρηση τους είναι τα Προεδρεία της εκάστοτε επιτροπής.

Ευρετήριο Οικονομικών Όρων: Έχει αναπτυχθεί από την επιστημονική ομάδα της Get Involved με στόχο την επεξήγηση ενός μεγάλου όγκου οικονομικών όρων και πληροφοριών. Η παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνει 138 οικονομικούς όρους από 9 θεματικές ενότητες, όπως οι Γενικοί Οικονομικοί Όροι, η Νομισματική Πολιτική και Οικονομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Ε.Ε. και ΕΚΤ. Επιδίωξη του ευρετηρίου είναι να καταστεί πηγή πληροφόρησης, μέσω της οποίας ο αναγνώστης θα μπορεί να κατανοήσει με ευκολία τους περιεχόμενους σε αυτό όρους.