Η ομάδα της Get Involved αποφάσισε από το 2020 την δημοσίευση των τελικών πορισμάτων του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου συζητούνται ορισμένα από τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας στην Ζώνη του Ευρώ. Οι σύνεδροι για την προετοιμασία τους μελετούν σειρά βοηθητικών υλικών με κύριο τον Οδηγό Μελέτης του εκάστοτε συνεδρίου. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν, θεωρήθηκε σκόπιμη η ανάδειξη και προώθηση των απόψεων και προτάσεων των συνέδρων.

ECB Listens: Δ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Το «Get Discussions: Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ» περιλαμβάνει τα πορίσματα των συνέδρων του Ε’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου του 2021 και οι θεματικές που κλήθηκαν να συζητήσουν οι συμμετέχοντες είχαν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν τα ακόλουθα ερωτήματα, αρχικά ως εκπρόσωποι κεντρικών τραπεζών και ύστερα να εκφράσουν τις απόψεις, ιδέες και γνώσεις τους:
• Συμφωνείτε με την ενεργή ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα ζητήματα του ESG (Περιβαλλοντολογικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης); Πού πιστεύετε πως πρέπει να δώσει έμφαση;
• Θα λειτουργούσε υπέρ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η δημιουργία μιας προσβάσιμης βάσης δεδομένων, όπου τα σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα θα δημοσιεύουν σε ενοποιημένη μορφή συγκεκριμένα δεδομένα για τα ζητήματα του ESG κατά τα πρότυπα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης;
• Θεωρείτε πως η ίδρυση ενός Ψηφιακού Νομίσματος Κεντρικής Τράπεζας (Digital Euro) θα επηρεάσει τις καταναλωτικές προτιμήσεις σας και αν ναι με ποιον τρόπο;
• Θεωρείτε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενήργησε γρήγορα στην εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών για την καταπολέμηση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας SARS-Cov-2; Κρίνετε πως τα μέτρα αυτά ήταν αποτελεσματικά;
• Θεωρείτε πως ο αυξημένος πληθωρισμός που παρατηρείται στο 2021 αποτελεί βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο γεγονός; Σε τι βαθμό έχει επίδραση σε αυτή την αύξηση η Δημοσιονομική και η Νομισματική πολιτική;
• Τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια για δεύτερη φορά από το ξέσπασμα της Παγκόσμιας Οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν σημαντικά. Τα αίτια της αύξησης αυτής διαφέρουν σημαντικά από την πρώτη, καθώς η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θεωρείτε πως οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των νέων μη-εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να διαφέρουν σε σχέση με τις ήδη εφαρμοσμένες πολίτικες;

Τα πορίσματα του «Get Discussions: Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ» περιέχουν τις απόψεις, ιδέες και γνώσεις των συμμετεχόντων της. Παράλληλα, αξιολογήθηκε εάν και σε τι βαθμό μεταβλήθηκαν οι απόψεις, αλλά και η κατανόηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις λειτουργίες της ΕΚΤ. Οι εν λόγω απόψεις σχηματίστηκαν ύστερα από την συμμετοχή των συνέδρων στην προσυνεδριακή διαδικασία (κλήσεις προετοιμασίας, μελέτη των οδηγών μελέτης του Συνεδρίου), στις κύριες διαδικασίες του Συνεδρίου, αλλά και στην Training Day.

Get Discussions: Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζική εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη «Η ΕΚΤ σας ακούει» στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής της, προτρέποντας το ευρύ κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για μια σειρά θεμάτων. Στα πλαίσια του 4ου Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ, ύστερα από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν τέσσερις κυρίες ερωτήσεις:
• Ποια είναι η σημασία της έννοιας «σταθερότητα των τιμών» για εσάς;
• Ποιες είναι οι οικονομικές σας ανησυχίες και προσδοκίες;
• Ποια άλλα θέματα έχουν σημασία για εσάς;
• Πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με εσάς;

Τα πορίσματα του «ECB Listens: 4ου Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ», περιέχουν τις απόψεις, ιδέες και γνώσεις των συμμετεχόντων της. Παράλληλα, αξιολογήθηκε εάν και σε τι βαθμό μεταβλήθηκαν οι απόψεις, αλλά και η κατανόηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις λειτουργίες της ΕΚΤ. Οι εν λόγω απόψεις σχηματίστηκαν ύστερα από την συμμετοχή των συνέδρων στην προσυνεδριακή διαδικασία (κλήσεις προετοιμασίας, μελέτη των οδηγών μελέτης του Συνεδρίου), στις κύριες διαδικασίες του Συνεδρίου, αλλά και στην Training Day.