Η ομάδα της Get Involved αποφάσισε από το 2020 την δημοσίευση των τελικών πορισμάτων του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου συζητούνται ορισμένα από τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας στην Ζώνη του Ευρώ. Οι σύνεδροι για την προετοιμασία τους μελετούν σειρά βοηθητικών υλικών με κύριο τον Οδηγό Μελέτης του εκάστοτε συνεδρίου. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν, θεωρήθηκε σκόπιμη η ανάδειξη και προώθηση των απόψεων και προτάσεων των συνέδρων.

Get Discussions: 7ο Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Τα πορίσματα του 7ου Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ για φοιτητές που διεξήχθη από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου του 2023 στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Training Day – 15/12) και στο κτήριο Τροίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (16-18/12) είναι πλέον διαθέσιμα.

Οι θεματικές που εξετάστηκαν στο 7ο Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν:

  • Αλληλεπίδραση Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής.
  • Πληθωρισμός: Αιτίες και εργαλεία για την αντιμετώπισή του.
  • Νομισματική πολιτική: Αντίδραση και αποτελεσματικότητα στις συνθήκες Perma-Crisis.
  • Μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι προκλήσεις του ESG.
  • Προκλήσεις υιοθέτησης του Digital Euro.

Στο Συνέδριο έλαβαν μέρος 151 φοιτητές κάθε βαθμίδας και απόφοιτοι, με κύρια ακαδημαϊκά υπόβαθρα τα οικονομικά (34,44%), τη νομική (32,45%) και τις διεθνείς σπουδές (17,22%). Τα πορίσματα του Συνεδρίου παρουσιάζουν τις ιδέες, τις προτάσεις και τις ανησυχίες των συμμετεχόντων στα εξεταζόμενα θέματα του Συνεδρίου.

Get Discussions: ΣΤ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Τα πορίσματα του ΣΤ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ για φοιτητές που διεξήχθη από τις 9 έως τις 12 Δεκεμβρίου του 2022 στην Αθήνα είναι πλέον διαθέσιμα. Τα πορίσματα είναι αποτέλεσμα των συζητήσεων των συνέδρων επί της ημερήσιας διάταξης, αλλά και των εισηγήσεων που εκείνοι πραγματοποίησαν στη διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε συνέχεια της συμπερίληψης των πορισμάτων του 2020 στον επίσημο διάλογο του ECB listens η Get Involved συνεχίζει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του διαλόγου των συνέδρων.
Η δημοσίευση κάθε χρόνο των αποτελεσμάτων του διαλόγου δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να έχουν στη διάθεσή τους μια ανασκόπηση του διαλόγου, αλλά και στο συνέδριο να επικοινωνεί τις απόψεις και τις ανησυχίες των συμμετεχόντων προς τους εξωτερικούς stakeholders. Στις συζητήσεις αυτές οι συμμετέχοντες είναι στο ηλικιακό δείγμα 18-30, ενώ το 59% των συμμετεχόντων είναι γυναίκες, μαρτυρώντας την ευρύτατη συμπερίληψη και ποικιλομορφία των νέων στα σύγχρονα οικονομικά ζητήματα. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν σημείο προστιθέμενης αξίας για την επιχειρούμενη εκπαίδευση και εξοικείωση των νέων με τα συγκεκριμένα ζητήματα μέσω του συνεδρίου, καθώς στον πρώτο ευρύ διάλογο που επιχείρησε η ΕΚΤ το 2020 το δείγμα υπερεκπροσωπούσε τους άνδρες και τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, καθώς το 76% των ερωτηθέντων ήταν άνδρες και το 40% ήταν άνω των 55 ετών.
Στο κείμενο των πορισμάτων του ΣΤ’ Συνεδρίου Προσομοίωσης ΕΚΤ για φοιτητές περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα του διαλόγου επί των ζητημάτων:

  • Μηχανισμός Μετάδοσης Νομισματικής Πολιτικής
  • Πληθωρισμός (είδη, μορφές, συνιστώσες, ιστορικά δεδομένα και προβλέψεις)
  • Η συσχέτιση Δημοσιονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στην περίοδο της πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων
  • Central Bank Digital Currency και Ψηφιακό Ευρώ

Από τις τοποθετήσεις των συνέδρων αναφέρθηκε το ζήτημα των προκλήσεων του ESG και των προκλήσεων μετασχηματισμού για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στην αρχική εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής, ωστόσο συνάντησε ομόφωνη αποδοχή στις εργασίες του συνεδρίου.

Get Discussions: Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Το «Get Discussions: Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ» περιλαμβάνει τα πορίσματα των συνέδρων του Ε’ Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου του 2021 και οι θεματικές που κλήθηκαν να συζητήσουν οι συμμετέχοντες είχαν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν τα ακόλουθα ερωτήματα, αρχικά ως εκπρόσωποι κεντρικών τραπεζών και ύστερα να εκφράσουν τις απόψεις, ιδέες και γνώσεις τους:
• Συμφωνείτε με την ενεργή ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τα ζητήματα του ESG (Περιβαλλοντολογικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης); Πού πιστεύετε πως πρέπει να δώσει έμφαση;
• Θα λειτουργούσε υπέρ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η δημιουργία μιας προσβάσιμης βάσης δεδομένων, όπου τα σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα θα δημοσιεύουν σε ενοποιημένη μορφή συγκεκριμένα δεδομένα για τα ζητήματα του ESG κατά τα πρότυπα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης;
• Θεωρείτε πως η ίδρυση ενός Ψηφιακού Νομίσματος Κεντρικής Τράπεζας (Digital Euro) θα επηρεάσει τις καταναλωτικές προτιμήσεις σας και αν ναι με ποιον τρόπο;
• Θεωρείτε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενήργησε γρήγορα στην εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών για την καταπολέμηση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας SARS-Cov-2; Κρίνετε πως τα μέτρα αυτά ήταν αποτελεσματικά;
• Θεωρείτε πως ο αυξημένος πληθωρισμός που παρατηρείται στο 2021 αποτελεί βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο γεγονός; Σε τι βαθμό έχει επίδραση σε αυτή την αύξηση η Δημοσιονομική και η Νομισματική πολιτική;
• Τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια για δεύτερη φορά από το ξέσπασμα της Παγκόσμιας Οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν σημαντικά. Τα αίτια της αύξησης αυτής διαφέρουν σημαντικά από την πρώτη, καθώς η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εξωτερικούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θεωρείτε πως οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των νέων μη-εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να διαφέρουν σε σχέση με τις ήδη εφαρμοσμένες πολίτικες;

Τα πορίσματα του «Get Discussions: Ε’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ» περιέχουν τις απόψεις, ιδέες και γνώσεις των συμμετεχόντων της. Παράλληλα, αξιολογήθηκε εάν και σε τι βαθμό μεταβλήθηκαν οι απόψεις, αλλά και η κατανόηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις λειτουργίες της ΕΚΤ. Οι εν λόγω απόψεις σχηματίστηκαν ύστερα από την συμμετοχή των συνέδρων στην προσυνεδριακή διαδικασία (κλήσεις προετοιμασίας, μελέτη των οδηγών μελέτης του Συνεδρίου), στις κύριες διαδικασίες του Συνεδρίου, αλλά και στην Training Day.

ECB Listens: Δ’ Συνέδριο Προσομοίωσης της ΕΚΤ

Στις 24 Φεβρουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζική εγκαινίασε τη διαδικτυακή πύλη «Η ΕΚΤ σας ακούει» στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής της, προτρέποντας το ευρύ κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για μια σειρά θεμάτων. Στα πλαίσια του 4ου Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ, ύστερα από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες αφορούσαν τέσσερις κυρίες ερωτήσεις:
• Ποια είναι η σημασία της έννοιας «σταθερότητα των τιμών» για εσάς;
• Ποιες είναι οι οικονομικές σας ανησυχίες και προσδοκίες;
• Ποια άλλα θέματα έχουν σημασία για εσάς;
• Πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με εσάς;

Τα πορίσματα του «ECB Listens: 4ου Συνεδρίου Προσομοίωσης της ΕΚΤ», περιέχουν τις απόψεις, ιδέες και γνώσεις των συμμετεχόντων της. Παράλληλα, αξιολογήθηκε εάν και σε τι βαθμό μεταβλήθηκαν οι απόψεις, αλλά και η κατανόηση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις λειτουργίες της ΕΚΤ. Οι εν λόγω απόψεις σχηματίστηκαν ύστερα από την συμμετοχή των συνέδρων στην προσυνεδριακή διαδικασία (κλήσεις προετοιμασίας, μελέτη των οδηγών μελέτης του Συνεδρίου), στις κύριες διαδικασίες του Συνεδρίου, αλλά και στην Training Day.