Η ομάδα της Get Involved για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συνεδρίου Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και την εξασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του, έχει αναπτύξει συγκεκριμένους Κανονισμούς Λειτουργίας.

Παρακάτω ακολουθεί μία περιεκτική περιγραφή των κύριων σημείων των Κανόνων Λειτουργίας, οι κανόνες χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα: Ι. Η δομή του Συνεδρίου, ΙΙ. Δομή των επιτροπών, ΙΙΙ. Διαδικασίες συνεδρίασης και IV. Δικαιώματα Συνέδρων.

 

I. Η δομή του Συνεδρίου

H Συνεδρίαση διεξάγεται από δύο επιτροπές, την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Καταστατικής Αναθεώρησης. Οι εν λόγω επιτροπές εξετάζουν κοινές θεματικές, αλλά με διαφορετική προσέγγιση. Σε κάθε επιτροπή εκπροσωπείται το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη ανά επιτροπή εκπροσωπούνται με Double Delegation, δηλαδή από δυο συνέδρους, που λαμβάνουν τον ρόλο του Κεντρικού Τραπεζίτη. Οι δύο αυτοί συν-εκπρόσωποι είναι ισάξιοι και δεν διαχωρίζονται κατά την διεξαγωγή του Συνεδρίου. Ο κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι η συνδιαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης, μέσω τροποποιήσεων και προσθηκών. Η βασική μέριμνα του κάθε κράτους μέλους είναι η προώθηση των ευνοϊκότερων για αυτό πολιτικών μέσω της συνεργασίας και της διαβούλευσης με το υπόλοιπο σώμα της επιτροπής.

II. Δομή των επιτροπών

Η εκάστοτε επιτροπή αποτελείται από τρεις ρόλους: το Προεδρείο, την Εκτελεστική Επιτροπή και το σώμα των Εκπροσώπων Κρατών. Ο κάθε ένας από τους εν λόγω ρόλους έχει αυστηρά πλαίσια λειτουργίας και συγκεκριμένο σκοπό. Συγκεκριμένα:

Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. Ορισμένες από τις κύριες αρμοδιότητές του είναι να παραχωρεί τον λόγο σε κάποιον/ κάποια εκπρόσωπο και να αποφασίζει την έναρξη ή λήξη του επίσημου διαλόγου (και του ανεπίσημου αντίστοιχα) αλλά και την διάρκειά του. Το Προεδρείο κάθε επιτροπής αποτελείται από τον/την Πρόεδρο και τον/την Αντιπρόεδρο της επιτροπής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση της επιστημονικής εγκυρότητας της συνεδρίασης. Στις αρμοδιότητές της συμπεριλαμβάνονται: η παρουσίαση των άρθρων της ημερήσιας διάταξης, η παρέμβαση στη διαδικασία της συζήτησης για να διευκρινίσει τυχόν ζητήματα και η απόρριψη μιας πρότασης, τροποποίησης ή προσθήκης για λόγους επιστημονικής ορθότητας. Αποτελείται από τον Επιστημονικό Επικεφαλή και τα μέλη.

Το σώμα των Εκπροσώπων Κρατών είναι υπεύθυνο για την συνδιαμόρφωση των τελικών πορισμάτων της επιτροπής και του Συνεδρίου εν γένει. Στις αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβάνονται: η συμμετοχή στις ψηφοφορίες της επιτροπής, η ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες της επιτροπής και η ανάπτυξη προτάσεων στα άρθρα της Ημερήσιας Διάταξης. Κάθε κράτος συν-εκπροσωπείται από τους 2 συνέδρους – κεντρικούς τραπεζίτες.

III. Διαδικασίες συνεδρίασης

Οι κύριες διαδικασίες συνεδρίασης που οφείλει να γνωρίζει ο/η σύνεδρος είναι: η απαρτία, το Tour De Table, ο Επίσημος και ο Ανεπίσημος Διάλογος, η Ημερήσια Διάταξη και η Διαδικασία Ψήφισης. Αναλυτικότερα:

Απαρτία: Προκειμένου να ξεκινήσει η όποια συνεδρίαση απαιτείται κατ’ ελάχιστο η συμμετοχή των 2/3 του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων κρατών της επιτροπής. Για να θεωρηθεί παρόν ένα κράτος, οφείλει να παρευρίσκεται στην διάσκεψη τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος.

Tour De Table: Στην αρχή της συζήτησης κάθε άρθρου της Ημερήσιας Διάταξης το Προεδρείο αναγνωρίζει –για συγκεκριμένο χρόνο (συνήθως 1 λεπτό)– έναν εκπρόσωπο του κάθε συμμετέχοντος κράτους, με σκοπό ο/η εκπρόσωπος να εκφέρει στο σύνολο της επιτροπής τις θέσεις του πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο. Η συμμετοχή στο Tour De Table είναι υποχρεωτική και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη συζήτηση στο εκάστοτε άρθρο.

Επίσημος Διάλογος: Με το πέρας του Tour De Table ξεκινάει ο πρώτος επίσημος διάλογος μεταξύ των εκπροσώπων της επιτροπής, όπου το Προεδρείο αναγνωρίζει (για συγκεκριμένο χρόνο) εκπροσώπους κρατών προκειμένου να τοποθετηθούν και να προτείνουν προσθήκες επί των άρθρων της Ημερήσιας Διάταξης. Στον Επίσημο Διάλογο δεν ψηφίζονται προτάσεις επί των άρθρων, ο αποκλειστικός σκοπός της εν λόγω διαδικασίας είναι η παράθεση τοποθετήσεων που θα συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα του άρθρου.

Ανεπίσημος Διάλογος: Με το πέρας κάποιου Επίσημου Διαλόγου, το Προεδρείο εφόσον κρίνεται αναγκαίο μπορεί να κηρύξει την έναρξη του ανεπίσημου διαλόγου για συγκεκριμένη χρονική διαρκεία. Ο σκοπός του Ανεπίσημου Διαλόγου είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων επί ουσιαστικών ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και η σύνταξη τροποποιήσεων. Αποκλειστικά κατά τη διάρκεια του ανεπίσημου διαλόγου μπορούν να μαζευτούν οι απαραίτητες «υπογραφές» για την κατάθεση πρότασης επί των άρθρων στο Προεδρείο.

Ημερήσια Διάταξη: Ο κύριος στόχος της εκάστοτε επιτροπής είναι η επεξεργασία της Ημερήσιας Διάταξης. Tο εκάστοτε κράτος της επιτροπής μπορεί κατά την διάρκεια του Ανεπίσημου Διαλόγου να συντάξει προτεινόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες στα Άρθρα της Ημερήσιας Διάταξης, τις οποίες οφείλει να παραδώσει αυστηρά μέχρι τη λήξη του Ανεπίσημου Διαλόγου και έχοντας συγκεντρώσει υπογραφές (οι υπογραφές λειτουργούν ως συμφωνία για συζήτηση και ψήφιση της πρότασης) τουλάχιστον από το 1/3 των κρατών μελών της επιτροπής. Το εν λόγω ποσοστό εξασφαλίζει ότι τα κράτη της επιτροπής συμφωνούν πως η προτεινόμενη τροποποίηση/προσθήκη είναι άξια συζήτησης. Με τη συμφωνία για υποβολή, το κράτος δεν δεσμεύεται να ψηφίσει υπέρ της εκάστοτε τροποποίησης/προσθήκης στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Δεν θεωρείται ωστόσο ιδεολογικά συνεπές ένα κράτος που έχει προτείνει μια συγκεκριμένη τροποποίηση προς ψήφιση, στη συνέχεια να ψηφίζει κατά της στο στάδιο της ψηφοφορίας.

Διαδικασία Ψήφισης: Για να ξεκινήσει η Διαδικασία Ψήφισης πρέπει να είναι παρόντα τα 2/3 των κρατών μελών της επιτροπής και για να υπερψηφιστεί μία πρόταση τροποποίησης/προσθήκης θα χρειαστούν οι 50%+1 ψήφοι των κρατών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και οι εκπρόσωποι του εκάστοτε κράτους δύναται να ψηφίσουν είτε υπέρ είτε κατά του άρθρου.

IV. Δικαιώματα Συνέδρων

Οι σύνεδροι εκτός από την υποχρέωση να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους κανονισμούς λειτουργίας του Συνεδρίου, έχουν κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευχάριστη συνεδριακή εμπειρία τους. Τα κύρια δικαιώματά τους είναι τα εξής:

Δικαίωμα Επεξήγησης: Χρησιμοποιείται σε περίπτωση ελλιπούς κατανόησης μέρους του Κανονισμού, σε περίπτωση απορίας αναφορικά με κάποιον κανόνα ή διαδικασία, με το Προεδρείο να είναι το μόνο αρμόδιο να την επιλύσει.

Δικαίωμα Απάντησης επί Προσωπικού: Χρησιμοποιείται σε περίπτωση προσβολής που περιέχει υβριστική δήλωση εναντίον εκπροσώπου ή κρατικής οντότητας από κάποιον άλλο ομιλητή. Δεν επιτρέπεται να γίνει διακοπή ομιλητή για τη χρήση του εν λόγω δικαιώματος. ΜΟΝΟ σε περίπτωση που το Προεδρείο κάνει δεκτό το αίτημά του είναι δυνατή η άσκησή του.

Ένσταση επί σφάλματος του προεδρείου που αφορά τη διαδικασία: Κατά τη διάρκεια του Επίσημου Διαλόγου, οι εκπρόσωποι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση επί σφάλματος του Προεδρείου προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για κάποια μη προσήκουσα απόφαση του προεδρείου (π.χ. για εσφαλμένη αναγνώριση κάποιου κράτους από το Προεδρείο ή σε περίπτωση που κάποιος εκπρόσωπος υπερβεί το χρόνο του).