Το Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λειτουργεί βασισμένο στις αρμοδιότητες του Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Γίνονται παράλληλες συνεδριάσεις σε δύο επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν διακριτές θεματικές και εστιάζουν στην διεπιστημονική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων. Οι εν λόγω επιτροπές εξετάζουν συνολικά τις θεματικές της ημερήσιας διάταξης, με εκπροσώπηση του συνόλου των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του/της, κάθε σύνεδρος ενημερώνεται τόσο για το κράτος που θα κληθεί να εκπροσωπήσει, όσο και για την επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει. Στις επιτροπές θα υπάρχει μείγμα επιστημονικών υποβάθρων, συνεπώς ο/η κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει ενεργά ανεξαρτήτως του υποβάθρου του/της. 

Τα κράτη, ανά επιτροπή, εκπροσωπούνται με Double Delegation, δηλαδή εκπροσωπούνται από δυο συνέδρους. Οι σύνεδροι λαμβάνουν τον ρόλο του/της Κεντρικού Τραπεζίτη για τις διεργασίες του Συνεδρίου και στόχος είναι σε κάθε χώρα να συνυπάρχουν άτομα από διαφορετικό επιστημονικό πεδίο. Οι δύο συνεκπρόσωποι της χώρας καλούνται να διαμορφώσουν ισότιμα και από κοινού την γραμμή της χώρας, καλλιεργώντας ενεργά τα soft skills τους. 

Συνοπτικά οι περιγραφές των επιτρόπων και των θεματικών που θα εξεταστούν:

Οι θεματικές που θα εξεταστούν και θα αποτελέσουν το αντικείμενο των συζητήσεων είναι οι παρακάτω:

  • Μηχανισμός Μετάδοσης Νομισματικής Πολιτικής
  • Πληθωρισμός (Είδη, Μορφές, Συνιστώσες, Ιστορικά Δεδομένα και προβλέψεις)
  • Η συσχέτιση Δημοσιονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στην περίοδο της πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων
  • Central Bank Backed Digital Currency και Ψηφιακό Ευρώ

Στις επιτροπές μέλη της επιστημονικής ομάδας της Get Involved λαμβάνουν τις θέσεις της εκτελεστικής επιτροπής, επιλύοντας απορίες των συνέδρων και διασαφηνίζοντας τις εισηγήσεις στην ημερήσια διάταξη. Οι σύνεδροι, οι οποίοι εκπροσωπούν τις χώρες της ΕΕ,  μετά το πέρας των συζητήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μπορούν να εισηγηθούν επιπλέον θέματα προς συζήτηση, εξασφαλιζοντας πρώτα consensus του ⅓ της επιτροπής. 

Στη διάρκεια των συνεδριάσεων διεξάγονται δυο μορφές διαλόγου: 

  • Ο επίσημος διάλογος και 
  • Ο ανεπίσημος διάλογος 

Στον επίσημο διάλογο ακολουθείται η διαδικασία του tour de table στην κάθε θεματική και η συζήτηση συντονίζεται από το προεδρείο, ενώ στον ανεπίσημο διάλογο οι σύνεδροι επιχειρηματολογούν και εξασφαλίζουν συναίνεση για τη διαμόρφωση νέων προτάσεων και εισηγήσεων προς την εκτελεστική επιτροπή. 

 

Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων: Αποτελεί αρμόδια επιτροπή για την εξέταση των ζητημάτων χάραξης και άσκησης της νομισματικής πολιτικής, όπως μεταβολή των βασικών επιτοκίων και προσαρμογή των πολιτικών μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, στα πλαίσια της επιτροπής εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον ρόλο της στο Ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επιτροπή Καταστατικής Αναθεώρησης: Αποτελεί αρμόδια επιτροπή για την εξέταση θεμάτων που αφορούν την διεύρυνση των σκοπών που επιδιώκει να ικανοποιεί με την πολιτική της η Ε.Κ.Τ, καθώς και ζητήματα που αφορούν το καθεστώς εσωτερικής της λειτουργίας. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος της ΕΚΤ σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου με τα όργανα της ΕΕ, τα καταστατικά της όρια και το αποτύπωμά της ως Κεντρικός ρυθμιστής στην ψηφιακή τραπεζική.