Για την συμμετοχή στο Συνέδριο Προσομοίωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι υποψήφιοι ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων συμμετοχής έχουν διαμορφωθεί τα 4 παρακάτω στάδια:

Πρώτο Στάδιο: Ο/Η κάθε υποψήφιος/α οφείλει να υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία του/της και αναρτώντας το βιογραφικό του/της σημείωμα. Προσοχή, η οργανωτική ομάδα πλην των αντικειμενικών ικανοτήτων και εμπειριών που αναγράφονται στα βιογραφικό σημείωμα, δίνει αντίστοιχο βάρος και στους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να συμμετέχει στο Συνέδριο, λόγοι που αποτυπώνονται στο προσωπικό σημείωμα που συνοδεύει την αίτησή σας. Τέλος, μετά την υποβολή της αίτησης, αποστέλλεται ένα αντίγραφο στο mail του/της υποψήφιου/ας.
Δεύτερο Στάδιο: Η κάθε αίτηση αξιολογείται από την επιστημονική και την οργανωτική ομάδα και ενημερώνεται το σύνολο των υποψήφιων για την πορεία της αιτήσεώς τους. Υπάρχουν τρεις πιθανές απαντήσεις.

  • Η πρώτη είναι η αποδοχή του/της υποψήφιου/ας, όπου του/της παρέχονται ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για την συμμετοχή του/της στο Συνέδριο και δίνεται περιθώριο πέντε εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβληθεί το απαραίτητο αντίτιμο για την επιβεβαίωση της συμμετοχής. Σε περίπτωση μη καταβολής η θέση παραχωρείται σε επιλαχόντα.
  • Η δεύτερη είναι η επιλογή του/της υποψήφιου/ας ως επιλαχόντα/ούσας. Οι επιλαχόντες αποτελούν υποψήφιους που θα λάβουν μήνυμα συμμετοχής με την ύπαρξη κενής θέσης.
  • Τέλος, η τρίτη πιθανή απάντηση είναι η απόρριψη της αίτησης.

Τρίτο Στάδιο: Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής ο/η συμμετέχων/ουσα λαμβάνει τις πρώτες πληροφορίες για το Συνέδριο, όπως το πρόγραμμα της προσυνεδριακής προετοιμασίας, τα στοιχεία επικοινωνίας της οργανωτικής ομάδας της Get Involved και το πρώτο υλικό για την προετοιμασία του/της για το Συνέδριο. Αυτό το στάδιο ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση της συμμετοχής μεγάλου μέρους των συνέδρων και την σχηματοποίηση της δομής των επιτροπών.
Τέταρτο Στάδιο: Με την σχηματοποίηση των επιτροπών του Συνεδρίου ανακοινώνεται στους συνέδρους το κράτος που θα εκπροσωπήσουν, η επιτροπή που θα συμμετέχουν και ο/η συνεκπρόσωπός τους. Παράλληλα, τους προωθείται το σύνολο του υλικού προετοιμασίας (Οδηγός Μελέτης, Ημερήσια Διάταξη, Πίνακες Δεδομένων μεταξύ άλλων). Με την αποστολή του εν λόγω μηνύματος στους συνέδρους εκκινεί επίσημα η προσυνεδριακή προετοιμασία.